Participatieraad

De gemeente Buren heeft een Participatieraad Wmo & Jeugdhulp, voorheen de Wmo-raad,  voor de beleidsterreinen Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Deze Participatieraad heeft de taak om het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren over de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk beleid rondom wonen, welzijn, zorg en participatie. De raad bestaat uit inwoners van de gemeente Buren en heeft een onafhankelijk voorzitter. Advisering vindt plaats vanuit het perspectief van inwoners uit de gemeente, waaronder cliënten, vrijwilligers en mantelzorgers.

Lees meer over de Participatieraad
Wmo & Jeugdhulp Buren
Basisdocument Participatieraad
De samenstelling, omvang en zittingsduur van de Participatieraad is als volgt geregeld: – Huishoudelijk reglement
– Rooster van aftreden
De wijze waarop de raad met onafhankelijkheid, transparantie en loyaliteit wil omgaan is geregeld in een Gedragscode.
In het Communicatieplan is geregeld hoe de raad informeert, in contact blijft en resultaten deelt.
Over regionale beleidsonderwerpen wordt kennis en ervaring uitgewisseld met het Netwerk Wmo-raden Regio Rivierenland. Dit is vastgelegd in een Intentieovereenkomst.

Voor meer informatie over de leden van de Participatieraad klikt u hier of rechts in het menu op ‘Leden’.